Tööle Kaasa

21. veebruaril 2022 avavad tööandjad taas uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Õpilasele

Õpilane saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast. Ta näeb mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus, ning saab aru miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Tööandjale

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Lapsevanemale

Lapsevanem saab algatuses osaledes konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avab lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aitab lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

 

Registreeru juba täna!

Tööandjana Koolina

Juhendid

Koolile

“Tööle kaasa!” on ettevõtte külastusele ja töövarjule sarnane praktiline õppepäev oma vanema töökohas. Õppepäeva õnnestumisele aitab kaasa tõhus planeerimine. Osalemine tuleb registreeruda, õpetajate vahel kordineerida, õpilased ning lapsevanemad ette valmistada.

Lae alla juhend koolile

Lae alla juhend koolile (vene k.)

Tööandjale

Algatusega on võimalik liituda kahel moel. On võimalik liituda kooli poolsel initsiatiivil, kus õppepäeva noortele korraldatakse koolis kogu klassile. Kuid on ka võimalik liituda tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab „Tööle kaasa!“ päeva oma töötajate lastele, sel juhul tuleks registreeruda ettevõttel.

Lae alla juhend tööandjale

Lae alla juhend tööandjale (vene k.)

Kajastused

Ettevõtlusminutid. Liisi Hansen ja Alice Ellamik. Toome lapsed vanemate tööga tutvuma

Vikerraadio 21.01.2019

https://vikerraadio.err.ee/895851/uudis-lauri-varik/918202?fbclid=IwAR0rG_3ksP-hnEGAy91NjmRfDcShquCa1hkhIJ7I92yoMsK_OPPJLZ_FACs

 

Algatus: Võta lapsi tööle kaasa!

Hiiu Leht 15.01.2019

Eesti kaubandus-tööstuskoda kutsub tööandjaid, lapse­vanemaid ja koole looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi. Selleks avavad Eesti ettevõtted oma uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.
Algatuse üks eesmärkidest on õpilasi töömaailmas toimuvast teadlikumaks muuta ja avada neile vaade lapse­vanema igapäevatööle. 18.–22. veebruarini kutsutakse lapsi üheks päevaks tööle kaasa võtma. Osalema on oodatud 1.−9. klassi õpilased ja nende vanemad.

Algatuse elluviimisel on Eesti kaubandus-tööstus­koja partnerid sihtasutus Innove, Eesti töötukassa ning
haridus- ja teadusministeerium.

Lisainfo leiab veebilehelt www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa. Samas on ka ettevõttele ja koolile mõeldud ankeet, millega end algatuses osalejaks registreerida.

Eelmisel aastal võtsid projektist “Tööle kaasa” osa peaaegu kõik Palade kooli ja Suuremõisa lasteaed-põhikooli õpilased, tööandjana osales projektis OÜ TS Laevad.

Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks!

Delfi 11.01.2019

Võime tihti täheldada nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikkust selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja sageli ka vajalikud teadmised.

Esimesed olulised karjäärialased valikud peavad noored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid teha oma valikuid teadlikumalt, tuleb kasuks kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine erinevate ametitega.

Üks võimalus selleks on algatus „Tööle kaasa!”, millega kutsutakse üles tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Juba teist korda korraldab „Tööle kaasa!” algatust Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos partneritega, kelleks on sel aastal Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium ning Innove. „Tööle kaasa!” toimub sel korral 18.–22. veebruaril.

Teadlikkus töömaailmas toimuvast

Lapsevanem on kõige lähem lüli lapsele töömaailma tutvustamisel. Kui seda teha veel teadlikult ja eesmärgistatult, on ka tulemus parem.

2019. aasta „Tööle kaasa!” algatus on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib loomulikult kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi.

Algatuse käigus saab noor teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on oluline. Lisaks saab noor teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus.

Mida pakub algatuses osalemine aga lapsevanemale? Kindlasti on algatus konkreetne ja praktiline võimalus teha koostööd kooliga ning avada selle kaudu lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi. Samuti saab algatuse kaudu aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid ning vähem oluline pole seegi, et tegemist on põneva võimalusega koos lapsega aja veetmiseks.

Ligi pool tuhat tööandjat

Üle-eestiliselt toimus „Tööle kaasa!” esmakordselt 2018. aasta veebruaris. Tol korral osales ligi 500 tööandjat, ligi 200 kooli ning üle 1600 õpilase. Otsus, et algatust ka edaspidi ja veelgi suuremalt korraldada, tuli sellest, et paljud tööandjad ning koolid andsid tagasisidet algatuse kasulikkuse kohta ning avaldasid lootus, et algatusest võiks saada traditsioon.

Eelmisel aastal osalesid „Tööle kaasa!” algatuses koolid ja tööandjad üle Eesti – nii suured kui väikesed –, ja väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- ja tootmisettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jpt.

Samuti sai tutvuda seinast seina ametitega, teiste seas näiteks advokaat, arst, logistik, balletitantsija, lennujuht, raamatupidaja, vanglaametnik, päästja, personalispetsialist, filmifestivali korraldaja, laotöötaja, klienditeenindaja.

Rõõmustav tagasiside

2018. aasta „Tööle kaasa!” algatuse tagasiside oli korraldajate rõõmuks väga positiivne. Osalenud ettevõtetel ja koolidel paluti algatuse veebilehel täita tagasisideankeet, kus toodi muu hulgas välja, et sellist algatust oli väga vaja ning kõige rohkem toodi välja seda, et algatuses osalemine tõi töökeskkonda palju positiivset energiat ja elevust ning tõstis motivatsiooni.

Osalenute seas oli mitmeid tööandjaid, kes tõid välja, et tavaliselt ei ole nende töökohas vanematel võimalik lapsi kaasa võtta, kuid algatus andis võimaluse organiseeritult kogu kollektiiviga seda teha. Boonuseks on seegi, et algatus andis ka tööandjatele endile võimaluse oma valdkonda lähemalt tutvustada.

Tagasisides toodi välja sedagi, et algatuse korraldajate poolt ette valmistatud juhendid nii koolile kui tööandjale, kuidas „Tööle kaasa!” päeva paremini ette valmistada ja korraldada, olid väga suureks abiks. Samuti selgus, et mõnes ettevõttes andis algatuses osalemine käegakatsutavaid tulemusi juba samal aastal – osalenud töötajate lapsed hakkasid valdkonna vastu rohkem huvi tundma ning tulid ettevõttesse suveks tööle või läksidki valdkonnaga seotud eriala õppima.

Koolide poolt osaleti peamiselt üksikute klasside kaupa, nii et „Tööle kaasa!“ raames läks iga laps oma vanema tööga tutvuma ja hiljem toimus koolis kogemuste vahetamine. Seejuures võib eduloona tuua välja näiteks selle, et Tartu Hansa Kool osales kogu kooliga. Oli ka koole, kus õpilased käisid tutvumas oma vanemate tööga, aga kool kui organisatsioon ise registreerus ka tööandjana ehk siis kõik kooli töötajad võtsid oma lapsed tööle kaasa, et tutvustada erinevaid ameteid koolis.

Selle aasta ambitsioonid

Eelmisel aastal oli „Tööle kaasa!” suunatud peamiselt 7.–9. klassis õppivatele lastele, kuid nii tööandjate kui koolide tagasisidest selgus, et kaasatud võiksid olla ka nooremad õpilased. Seetõttu võetigi vastu otsus laiendada 2019. aastal fookust juba 1.–9. klassis õppivatele lastele.

Selleks, et tööandjad oskaksid paremini oma töökohas lastele õppepäeva ette valmistada ja läbi viia, on korraldajad koostanud ka uue ja abistava juhendmaterjali, kust saab näpunäiteid selle kohta, milliseid teemasid erinevas vanuseastmes lastega käsitleda.

Huvi korral on algatusega võimalik liituda kahel moel:
1. Ettevõtte initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele. Sel juhul peaks registreeruma ettevõte.
2. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

Kui sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.

Algatuse elluviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

„Tööle kaasa!” algatus aitab ettevõtjatel avastada noori talente

Äripäev 11.01.2019

Kvalifitseeritud tööjõupuudus on ettevõtjate jaoks järjest suurenev probleem. Tööturg on muutunud ning tublide ja hakkajate noorte leidmine ettevõtte ridadesse võib kujuneda vägagi raskeks ülesandeks. Üheks võimaluseks anda koolilastele aimu oma töö spetsiifikast ning avastada noori talente on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt algatatud projekt „Tööle kaasa!”, millega saavad ühineda kõik ettevõtted ja koolid.

„Noorte tööeluks ettevalmistamisel saavad koolid ja ettevõtted koostööd tehes palju ära teha. Üheks võimaluseks on „Tööle kaasa“ algatus, millega kutsume tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi. Nii tekib noortel seos koolis õpitava ja töömaailmas tehtava vahel ning kujuneb arusaam, mis on töö, millised on erinevad ametid ja mis sellega kaasneb. Noorte tööellu kaasamisel oskaksid noored teha teadlikumaid karjäärivalikuid ning oleksid motiveeritumad oma tulevast eriala õppima,” selgitab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht Liisi Hansen.

Ta lisab, et mooduseid, kuidas noortele reaalset töömaailma tutvustada, on mitmeid – neid tuleb lihtsalt leida. Esimesed karjäärialased valikud, kas, kus ja mida edasi õppida, tehakse juba põhikooli lõpus. Mida varem tekib noorel ülevaade töömaailmas toimuvast, seda teadlikumalt ta oma valikuid teeb.

Karjääriõppes on oluline nii teoreetiline pool kui ka praktiline töömaailmaga tutvumine. Tunnustust väärivad koolid, kus karjääriõppele lähenetakse süsteemselt ning toimib hea ja praktiline koostöö ettevõtetega. Ja et selline lähenemine leviks laiemalt, kutsus Eesti Kaubandus-Tööstukoda ellu algatuse „Tööle kaasa!“, mille koostööpartneriteks on SA Innove, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Töötukassa. Algatuse elluviimist toetab ka Hasartmängumaksu Nõukogu.

Hea võimalus lasta noortel tutvuda ettevõtte ja ametite sisuga

Algatuse idee seisneb Hanseni sõnul selles, et 18.−22. veebruaril 2019 avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. „Õpilased, lapsed ja noored saavad teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näevad ja saavad teada, mis on nende vanemate igapäevatöö, tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus. Samuti aitab see mõista, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis!”

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Lapsevanemale pakub aga algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid. Ja koolil võimaldab osalemine teha lapsevanematega koostööd, mis praktilisel moel rikastab karjääriõpet.

2018. aastal esmakordselt toimunud „Tööle kaasa!” projektis osalenud ettevõtted ja koolid täitsid ka tagasisideankeedi, mis andis hea ülevaate osalenute kogemustest ja algatuse vajalikkusest. „Meie põhilised edu mõõdikud ongi osalenute arv ja tagasiside,” selgitab Hansen, lisades, et suureks rõõmuks oli tagasiside valdavalt väga positiivne. „Toodi välja, et sellist algatust oli väga vaja. Lapsevanem ongi ju kõige lähem lüli lapsele töömaailma tutvustamisel. Kui seda teha veel teadlikult ja eesmärgistatult, on ka tulemus parem.”

Osalenute seas oli mitmeid tööandjaid, kes tõid tagasisidena välja, et tavaliselt nende töökohas ei ole vanematel võimalik lapsi kaasa võtta. See algatus aga andis võimaluse organiseeritult kogu kollektiiviga seda teha. Samas andis tööandjale ka võimaluse oma valdkonda tutvustada. „Seejuures märgiti ära, et algatuse korraldajate poolt ette valmistatud juhendid nii koolile kui ka tööandjale, kuidas „Tööle kaasa!“ päeva paremini ette valmistada ja korraldada, olid väga suureks abiks. Kõige rohkem toodi välja seda, et algatuses osalemine tõi töökeskkonda palju positiivset energiat ja elevust ning tõstis motivatsiooni,” räägib Hansen.

Koolide poolt osaleti mullu peamiselt üksikute klasside kaupa, nii et „Tööle kaasa!“ raames läks iga laps oma vanema tööga tutvuma ja hiljem toimus koolis kogemuste vahetamine. Seejuures võib eduloona tuua välja näiteks selle, et Tartu Hansa Kool osales kogu kooliga. Oli ka koole, kus õpilased käisid tutvumas oma vanemate tööga, aga kool kui organisatsioon, registreerus ka tööandjana ehk siis kõik kooli töötajad võtsid oma lapsed tööle kaasa, et tutvustada erinevaid ameteid koolis.

Oli ka tööandjaid, kellele andis algatuses osalemine käegakatsutavaid tulemusi juba samal aastal: osalenud töötajate lapsed hakkasid valdkonna vastu rohkem huvi tundma ning tulid ettevõttesse suveks tööle või läksidki valdkonnaga seotud eriala õppima.

Mullu osales 1600 õpilast, tänavu soovitakse kaasata poole rohkem noori

Algatuses osalesid koolid ja tööandjad üle Eesti, nii suured kui väikesed ja väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- tootmis ettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jne. Samuti oli ameteid, mida noortele tutvustati seinast seina, näiteks advokaat, arst, logistik, balletitantsija, lennujuht, raamatupidaja, vanglaametnik, päästja, personali spetsialist, filmifestivali korraldaja, laotöötaja, klienditeenindaja jne.

Kui esimesel aastal osales kokku ligi 500 tööandjat, ligi 200 kooli ja üle 1600 õpilase ning algatus oli suunatud peamiselt 7.-9. klassis õppivatele lastele, siis tööandjate ja koolide tagasiside järgi oodati kaasamist ka nooremas vanusegrupis. „Seega laiendame 2019. aastal juba 1.-9. klaasis õppivatele lastele ning soovime jõuda vähemalt 3000 õpilaseni. Pikemas plaanis soovime, et tulevikus oleks „Tööle kaasa!“ õppepäev loomulik ja teadlikult planeeritud sündmus, mida tööandjad ja koolid koostöös laste teadlikkuse tõstmiseks korraldavad,” ütleb Hansen.

Kui Sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa

Kommentaarid mullustelt „Tööle kaasa!” osalejatelt:

Põllumajandusettevõtet Konekesko Eesti külastas algatuse raames 23 last. „Sellised toredad algatused annavad lastele parema ettekujutuse erinevatest tööelu valdkondadest ja nende toimimisest, et siis tulevikus oleks lihtsam teha valikuid eriala suhtes. See on hea võimalus silmaringi laiendada,“ kinnitas Konekesko Eesti turundusjuht Lola Tehver.

Kodumaise toidutootja Salvesti tegevustega käis tutvumas 14 ettevõtte töötaja last. „Nii lapsevanemad kui õpilased olid väga tänulikud võimaluse eest tutvuda meie ettevõtte erinevate tööde-tegemistega. Lisaks tekitas algatus kõikides ettevõtte töötajates positiivset elevust ning rõõmu,“ selgitas Salvesti personalijuht Alice Ellamik.

"Tööle kaasa!" Terevisiooni uudiste rubriigis

Terevisioon 12.02.2018

https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/saated/0ebedb32-da34-46a7-b54b-ba3d281d5afc/terevisioon

 

Vaadata alates 8.56

 

Konekesko kutsus lapsed vanematega tööle kaasa

Järva Teataja 12.02.2018

Sel nädalal ootavad mitmed asutused ja ettevõtted Eestis töökohtadesse oma töötajate lapsi, et näidata neile, mis tööd nende emad-isad teevad. Algatuse «Tööle kaasa» raames avas täna oma uksed koolilastele Mäekülas põllumajandustehnika müügi ja hooldusega tegelev Konekesko Eesti AS.

https://jarvateataja.postimees.ee/4406553/konekesko-kutsus-lapsed-vanematega-toole-kaasa

 

Sel nädalal lähevad noored üle Eesti vanematega tööle kaasa

Järva Teataja 12.02.2018

Esmaspäevast algas nädal aega vältav algatus „Tööle kaasa!“, mil Eesti ettevõtted avavad vähemalt üheks päevaks uksed oma töötajate 7.−9. klassis õppivatele lastele, loomaks neile paremaid ning mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks. Tänaseks on algatuses osalemisest teada andnud 65 tööandjat ja 33 kooli üle Eesti, kus osalevate õpilaste arv ulatub tuhandeteni.

Vähemalt 65 tööandjat pakuvad oma töötajate lastele võimaluse tutvuda nende tegevusvaldkonnaga, erinevate ametite ja oma vanemate igapäevase tööga. Tööandjad tutvustavad noortele muuhulgas näiteks komplekteerijate, advokaatide, müüjate, lennujuhtide, mehhaanikute, baleriinide ja paljude teiste ametite tööd. Osalejaid on üle Eesti nii era-, avalikust- kui kolmandast sektorist, erinevatest valdkondadest, suurtest ja väikestest organisatsioonidest jne.

Algatus „Tööle kaasa!“ toimub 12.−16. veebruar üle Eesti. Projektis osalev õpilane tutvub töömaailmas toimuvaga ning näeb oma vanema igapäevatööd – milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ning selle väärtus. Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovi korral saavad huvilised projektiga jooksvalt ka vahemikus 12.−16. veebruar liituda.

Kuigi projekt on suunatud 7.−9. klassi õpilastele, lapsevanematele ja nende tööandjatele, saavad soovi korral kool või tööandja kaasata ka noorema ja vanema vanuseastme õpilasi. Seda on paljud registreerunud koolid ja tööandjad otsustanud ka teha.

Korraldajad kutsuvad algatuses osalevaid noori üles tegema pilte, kui nad projekti raames oma vanematega tööl kaasas on (perioodil 12.-16. veebruar) ja postitama neid sotsiaalmeediasse kasutades hashtagi #Töölekaasa. Kõigi postituse tegijate vahel loositakse välja kino ja raamatupoe kinkekaarte ning juhtmevabad kõrvaklapid!

Algatuse kohta saab rohkem teada veebilehel www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.

Algatust korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Sel nädalal lähevad noored üle Eesti vanematega tööle kaasa

Pealinn 12.02.2018

Eesti ettevõtted avavad tänasest vähemalt üheks päevaks uksed oma töötajate 7.-9. klassis õppivatele lastele, loomaks neile paremaid ning mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks.

Tänaseks on algatuses osalemisest teada andnud 65 tööandjat ja 33 kooli üle Eesti, kus osalevate õpilaste arv ulatub tuhandeteni.Vähemalt 65 tööandjat pakuvad oma töötajate lastele võimaluse tutvuda nende tegevusvaldkonnaga, erinevate ametite ja oma vanemate igapäevase tööga. Tööandjad tutvustavad noortele muuhulgas näiteks komplekteerijate, advokaatide, müüjate, lennujuhtide, mehhaanikute, baleriinide ja paljude teiste ametite tööd. Osalejaid on üle Eesti nii era-, avalikust- kui kolmandast sektorist, erinevatest valdkondadest, suurtest ja väikestest organisatsioonidest jne, vahendas BNS.

Algatus “Tööle kaasa!” toimub 16. veebruar üle Eesti. Projektis osalev õpilane tutvub töömaailmas toimuvaga ning näeb oma vanema igapäevatööd – milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ning selle väärtus. Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovi korral saavad huvilised projektiga jooksvalt ka 16. veebruar liituda.

Kuigi projekt on suunatud 7.-9. klassi õpilastele, lapsevanematele ja nende tööandjatele, saavad soovi korral kool või tööandja kaasata ka noorema ja vanema vanuseastme õpilasi. Seda on paljud registreerunud koolid ja tööandjad otsustanud ka teha.

Korraldajad kutsuvad algatuses osalevaid noori üles tegema pilte, kui nad projekti raames oma vanematega tööl kaasas on, ja postitama neid sotsiaalmeediasse kasutades hashtagi #Töölekaasa. Kõigi postituse tegijate vahel loositakse välja kino ja raamatupoe kinkekaarte ning juhtmevabad kõrvaklapid.

Algatust korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös SA-ga Innove ning haridus- ja teadusministeeriumiga. Algatuse elluviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Laps tööle kaasa? Miks ka mitte!

Õpetajate Leht 1.02.2018

Kui harilikult võetakse laps tööle kaasa sundolukorras, siis sellel kuul toimuva „Tööle kaasa!” projekti eesmärk on seda just julgustada ja soovitada.

Eelmisel aastal edukatelt katsetatud projekti käigus on lastel koolitundide vahelduseks võimalus saada aimu töömaailmast ja seda teadmist oma õpingute hüvanguks ära kasutada.

Pilootprojekti käigus selgus, et põhikooliõpilastele mõeldud praktilisele õppepäevale oma vanemate töökohas aitab kaasa eelnev planeerimine: registreerimine, õpetajatevaheline koordineerimine ning nii õpilase kui ka vanema ettevalmistamine.

Projektis osalenud Rapla Vesiroosi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Pirko Ilves kommenteerib, et väga rõõmustas kooli ja lapsevanemate sujuv koostöö. „Kui noor pole veel saanud ettekujutust reaalsest tööelust, siis see produktiivselt veedetud päev koos vanemaga aitab tal selle saada. Näha, milliseid oskusi töötegemiseks vaja on ‒ näiteks, et koolis ongi vaja õppida vene keelt, sest mõnel töökohal on seda oskust vaja. See ehk motiveerib nii mõneski põhikooli õppeaines rohkem pingutama,” lisab Ilves.

Pilootprojektis osalenud noorte arvamus ühtib eesti keele ja kirjanduse õpetaja omaga. „Esiteks on see tavalisest koolipäevast vaheldus ja näha saab päriselu, mida tööl tegelikult vaja läheb. Kool on faktipõhine ja tööl näed reaalsust ka. Mulle meeldis see kogemus. Sain natuke aimu sellest, mida ise tahaks teha,” kommenteeris eelmisel aastal projektis osalenud Peetri lasteaia-põhikooli 8. klassi õpilane Maria. Kindla soovituse osaleda andis ka sama kooli kaheksandik Markus Sander: „Kindlasti tasub osaleda. Soovitan uurida sõprade käest, kus nende vanemad töötavad, millega nad tegelevad. Kui on tundmatu firma ja su sõbra isa või ema töötab seal, saad teada, millega see firma tegeleb, näha keskkonda. Kui ma enne ei teadnud, mida teha tahan, siis see aitas mind. Sain pildi, kuidas toimib üks ettevõtlik firma.”

Algatuses osalenud noorte karjääriõpetaja Mare Lehtsalu lisab juurde, et pärast algatuse toimumist ja vestlust projektis osalenud noortega sai tema enda jaoks kinnitust, et õpilased olid vanema tööd vaadeldes märganud ka neid olulisi aspekte, millele ta karjääriõpetuse tunnis oli tähelepanu osutanud. „Projekti teeb eriliseks asjaolu, et algatusega suunatakse õpilasi ja nende vanemaid teadvustama seda, et töömaailmaga tutvumisel tasubki õpilasel/lapsel alustada oma kõige lähemate inimeste tööga. Ja mitte lihtsalt tutvumisest, vaid teadlikust tööga tutvumisest,” selgitab Lehtsalu nn õppepäeva kasutegureid.

Iga osavõtliku lapsevanema ja tema lapse huvides on, et kooliõpilane tunneks vajalikul määral töömaailma ‒ nii langetatakse sobivad õpi- ja töövalikud kaalutletumalt. Tihti ei ole aga ka täiskasvanud teadvustanud, mis on need aspektid, mida eriala ja/või töökoha kaalumisel silmas pidada. Selleks ongi koos karjääriõpetajatega koostatud suunavad abimaterjalid, millele töö tutvustamisel ja lapsel sellega tutvumisel tähelepanu pöörata. „Õpilasel on lihtsam eri töövaldkondi analüüsida, kui ta on loonud endale võrdlemist lihtsustava plaani. Võrrelda on vaja töökeskkondi, nende eripära, töö iseloomu ja vajalikke eeldusi, millele lisaks isiksuseomadustele on vajalikud ka teatud üldoskused jms. Väga oluline on suunata õpilasi märkama eri tööde väärtust ja tähendust, sest just oma tegevusele, ka tööle tähenduste andmine on tänapäeval järjest olulisem,” räägib karjääriõpetaja eesmärgistatud õppepäevast, mil lapse õpetajaks saab olla lapsevanem koostöös oma tööandjaga.

Eesti kaubandus-tööstuskoja, SA Innove ning haridus- ja teadusministeeriumi koostööl toimuv projekt „Tööle kaasa!” on järg eelmisel aastal toimunud pilootprojektile.

12.−16. veebruarini avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Õpilane saab algatuses osaledes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus. Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Kuigi projekt on suunatud 7.−9. klassi õpilastele, lapsevanematele ja nende tööandjatele, saavad soovi korral kooli või tööandja kaasata ka noorema ja vanema vanuseastme õpilasi. Kui sinugi kool on huvitatud projektis osalemisest, siis registreeruda ja rohkem infot saab kodulehel www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.

Eesti ettevõtted avavad üheks päevaks uksed oma töötajate 7.−9. klassis õppivatele lastele

Terevisioon 31.01.2018

https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/ecaeb27d-22c9-451d-b723-febf99ea9cd4/eesti-ettevotted-avavad-uheks-paevaks-uksed-oma-tootajate-79-klassis-oppivatele-lastele

Tööle kaasa! С собой на работу!

Raadio 4 31.01.2018

https://r4.err.ee/v/podrobnosti/loigud/f96ea493-87d3-4e60-83d1-209cfed018dd/toole-kaasa-s-soboy-na-rabotu

Intervjuu raadiosaates "Ettevõtlusminutid"

Vikerraadio 22.01.2018

https://vikerraadio.err.ee/v/uudispluss/loigud/0d9c30bd-fe58-44fd-85d5-e1c0fd4bc9aa/uudis-2-tund

 

Kuulata alates 5. minutist.

Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

Eesti Kaubandus- Tööstuskoda pressiteade 18.01.2018

Noored vajavad karjäärivalikute tegemisel varakult arusaama, mida tähendab töötamine ja millised on erinevaid ametikohad. Noorte teadlikkuse tõstmiseks toimub 12.−16. veebruaril algatus „Tööle kaasa!“, mille raames avavad Eesti ettevõtted vähemalt üheks päevaks uksed oma töötajate 7.−9. klassis õppivatele lastele loomaks neile koostöös koolide ja lapsevanematega paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks!

„Arvutiklahve klõbistavat ema ja isa näevad paljud noored pea iga päev. Mis selle klõbistamise taga on, teavad vähesed,“ rääkis algatuse peakorraldaja kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Ka tööstuses või mujal töötavate lapsevanemate töö jääb noortest kaugele, kui nad ei saa käed küljes asja juures kaasas olla või ei mõista, milliseid protsesse mõni toode või teenus enne valmimist läbima peab. Ka väikestel asjadel võib olla suur kaal. Teadmine oma vanemate tööst ei ole vaid laste lõbustamiseks – see on vajalik noorte paremate karjäärivalikute tegemiseks ja nende edukaks hakkamasaamiseks tulevikus,“ kinnitas Palts.

„Kindlasti tuleks lapsi innustada palju küsimusi küsima. Just läbi lapse võib selguda, et mõni lahendus on ebaloogiline või ajast maha jäänud – noored on väga innovaatilised,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak. „Lapsele annab vanema töökohas sisukalt veedetud päev kindlasti rohkem teavet ja mõtteainet kui koduseinte vahel peetavad vestlused eriala valimisest ja õppimisest, tööl käimisest ja töö tegemisest ning töömaailmast üldisemalt,“ ütles Varrak. „Kutsun kõiki ettevõtteid, koole ja peresid algatuses osalema.“

„Karjääriõpetajana näen ja tean, et õpetajad mõistavad väga hästi, kui oluline on õpilastel töömaailmaga tutvuda. Tegelikult on ju koolid ja lapsevanemad sama asja eest väljas – et lapsel oleks rohkem teavet ja kogemusi, mille alusel oma otsuseid teha,“ kommenteeris SA Innove karjääriõppe peaspetsialist ja karjääriõpetaja Mare Lehtsalu. „Õpetajad on väga huvitatud kooli ja lapsevanema sisulisest koostööst. Üleriigiline ettevõtmine nagu „Tööle kaasa!“ aitabki koolil anda omapoolse panuse selleks, et laps tutvuks reaalse töömaailmaga ja samal ajal suurendada koostööd lapsevanematega,“ lisas Lehtsalu.

Õpilane saab algatuses osaledes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja ettevõtetega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Algatusega on võimalik liituda kahel moel. Ettevõtte initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele, sel juhul peaks registreeruma ettevõte. Võimalik on kaasa lüüa ka koolipoolsel initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

Algatuse eestvedajad on õppepäeva paremaks korraldamiseks ette valmistanud ka soovituslikud juhendid nii ettevõtetele kui koolidele, mis on leitavad kodulehel www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa. Samal lehel saab ka osalejaks registreeruda.

Algatust korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Algatuse elluviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Üleskutse: „Võta laps tööle kaasa!”

Järva Teataja 18.01.2018

https://jarvateataja.postimees.ee/4379273/uleskutse-vota-laps-toole-kaasa

 

Võta laps tööle kaasa

Järva Teataja 8.12.2017

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub kõiki tööandjaid looma noortele koostöös koolide ja lapsevanematega paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks.

 

Kvalifitseeritud tööjõupuudus on järjest suurenev probleem ettevõtjate jaoks. Tööturg on muutunud ning tublide ja hakkajate noorte leidmine ettevõtte ridadesse võib kujuneda vägagi raskeks ülesandeks. Algatus „Tööle kaasa!” aitab probleemiga juba varakult tegeleda.

 

12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja nende vanemad. Noorte tööeluks ettevalmistamisel saaksid koolid ja ettevõtted koostööd tehes palju ära teha. Et noortel tekiks seos koolis õpitava ja töömaailmas tehtava vahel ning kujuneks arusaam, mis on töö, millised on erinevad ametid ja mis sellega kaasneb. Mooduseid, kuidas noortele reaalset töömaailma tutvustada, on mitmeid – neid tuleb lihtsalt leida. Noorte tööellu kaasamisel oskaksid noored teha teadlikumaid karjäärivalikuid ning oleksid motiveeritumad oma tulevast eriala õppima.

 

Esimesed karjäärialased valikud, kas, kus ja mida edasi õppida, tehakse juba põhikooli lõpus. Mida varem tekib noorel ülevaade töömaailmas toimuvast, seda teadlikumalt ta oma valikuid teeb.

Täpsemat infot programmi kohta on võimalik lugeda SIIT.