14. Nov

22. Nov

Kooltus: Mentorite ja ettevõtjate andragoogiline täienduskoolitus kutse- ja kõrgkoolides õpetamiseks

Tallinn, Narva mnt 25, IV korrus, ruum T-410

Koolitus toimub “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” programmi raames. Osalema on oodatud ettevõtjad, mentorid, kes õpetavad ettevõtlus(majandus)õpet kutse- või kõrgkoolides

Toimumisaeg: 14.11.2016 – 22.11.2016

Eesmärk: Luua võimalused täiskasvanute õppimise ja õpetamise iseärasuste mõistmiseks andragoogilises kontekstis ning nende põhimõtete rakendamiseks praktikatesse.
Toimumiskoht:  Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Koolituse teemad:

I Andragoogika põhimõtted. Täiskasvanud õppija eripära. Ennastjuhtiv õppija.
Eneseanalüüs ja refleksioon kui täiskasvanu õppimise peamine meetod.

II Õpimotivatsioon ja ettevõtlus. Andragoogi ja mentori roll ning tegevused õpimotivatsiooni ja ettevõtlikkuse toetamisel
Näited mentorlusest ettevõtluspraktikas – mentori ja mentee vaatenurk.

III Õppeprotsessi ülesehitus: planeerimine, läbiviimine ja tagasiside kutse- ja kõrgkoolides
Õppetöö kavandamine ja eesmärgist lähtuv meetodi valik
Rühmatöö meetodid ja nende tõhus rakendamine ettevõtluspädevuse toetamisel.
Tagasiside kogumise meetodid. Tagasiside edastamine õppimise toetamisel.

Koolitajad: Mari Karm (PhD), Kaia Köster (MA), Ülle Aasjõe (MA)
Maht: 1 EAP (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14)

Täiendav info: Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee

Õpiväljundid: Kursuse lõpetaja:

  • Koolituse lõpetaja mõistab täiskasvanu õppimise iseärasusi;
  • oskab kasutada andragoogika põhimõtteid praktikas ning toetada täiskasvanut õppijana;
  • mõistab õppemeetodite võimalusi ettevõtlikkuspädevuse arendamisel;
  • teab tagasiside kogumise meetodeid ja oskab anda õppimist toetavat tagasisidet

 

Registreerimine koolitusele ja lisainfo siit

Seotud uudised