Innovest saab toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe mitmekesistamiseks

Alates 20. detsembrist saab Innovest toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid ning korraldada ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 250 000 eurot ning taotlusi saab esitada kuni 20. veebruarini 2020.

SA Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul on  toetuse andmise eesmärk tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust. „Tegemist on selle valdkonna neljanda taotlusvooruga, eelmistest voorudest sai toetust palju põnevaid projekte, mille raames kutsuti kooli noori juhendama ettevõtjaid, tehti õpitubasid ja laagreid, loodi digitaalseid õppematerjale. Hea meel oli näha, et paljud ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused soovisid koolidega koostööd teha, loodetavasti on see nii ka selle vooru puhul. Kooliväliste partnerite kaasamine võimaldab muuta ettevõtlusõpet elulisemaks, näiteks viia õpet läbi väljaspool kooli, ettevõtte probleemidele lahendusi otsides jms,“ nendib Parve.

Taotlusvoorust on toetust oodatud taotlema koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Igas projektis peab olema kaasatud kool ja kooliväline osapool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja rakenduskõrgkoole. Ettevõtlusõppe taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 250 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 212 500 ning riiklik kaasfinantseering 37 500 eurot. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust.

Taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” projektitaotluste esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2020 kl 17.00 ning taotlused tuleb esitada e-keskkonnas.

Taotlejad on oodatud ka infopäevadele, mis toimuvad 13. jaanuaril Tartus ja 14. jaanuaril Tallinnas.

Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu.

Lisainfo

Seotud uudised