Uuring tõi välja investorite ja alustavate ettevõtjate koostööd takistavad tegurid

Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel toimiva ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames läbi viidud uuringus selgitati välja takistused, miks investorid – nii äriinglid kui ühisrahastusinvestorid – sageli alustavate ettevõtjate ideid ei rahasta.

Uuringus küsitleti investoreid ja alustavaid ettevõtjaid eesmärgiga selgitada välja koostöö eeldused ning seda takistavad ja arendamist vajavad valdkonnad. Kokku tehti uuringu raames 38 intervjuud, sh intervjueeriti 19 investorit, kahe ühisrahastusplatvormi esindajaid (Fundwise ja Funderbeam) ning 17 investeeringuid edukalt ja ka mitteedukalt kaasanud ettevõtjat.

Tallinna Ülikooli, Estonian Business Schooli ja Tartu Ülikooli koostöös läbi viidud uuringust „Äriinglite ja ühisrahastuse võimalused alustavale ettevõtjale“ selgus, et äriinglite ehk investorite ja ettevõtjate arvamused koostöö takistuste osas on küllaltki erinevad, mis on arengut pärssiv asjaolu.

Kui investorid näevad ettevõtjatega koostöö kõige suurema takistusena ettevõtlustiimi ebapiisavat pühendumist ja vähest pädevust äriidee elluviimisel, siis ettevõtjad ise eeldavad, et peamine takistus seisneb selles, et investeeringuks küsitav summa on liiga suur või ei suudeta investeeringuvajadust piisavalt põhjendada.

Enamus investoreid tõi takistustena lisaks esile ettevõtjate vähest klientide ja sihtturu tundmist ning tehnoloogiliste riskide alahindamist. Veel mainiti äriidee tehnoloogilise lahenduse ebaselgust ja valdkonnapõhise tehnoloogilise pädevuse puudumist tiimis, eriti infotehnoloogiaga seotud äriideede puhul ning ka äriidee nõrkust, sh selle vähest turupotentsiaali. Ettevõtjad seevastu ootavad investoritelt suuremat avatust ja kannatlikkust ning riskialtimat suhtumist.

Ettevõtjate koolitusvajaduste osas, mis parandaks rahastuse saamist, olid investorite arvamused suhteliselt ühtsed. Toote/teenuse turul testimine ja klientidelt tagasiside saamine ning meeskonnatöö oskused on kaks aspekti, millele ettevõtjad peaksid investorite arvates suuremat tähelepanu pöörama. Samuti tõdesid nii investorid kui ettevõtjad ise üksmeelselt, et osapoolte vaheline kommunikatsioon vajab parandamist. Täna, tulenevalt erinevast taustast, räägitakse kogemustest ja teadmistest „erinevas keeles“.

Investorid ise pidasid enda puhul kõige rohkem täiustamist vajavaks valdkonnaks omanikeringist õigel ajal ehk väärtuse kasvades väljumist investeeringu kõrge tulususe tagamiseks, kuid ettevõtjad seda mõtet ei jaganud. Ettevõtjate soovitused investoritele täiendamist vajavate valdkondade osas olid järgmised: kuidas leida kaasinvestoreid ja nendega koostööd teha, investeeringute tasuvuse hindamine ja võrdlemine, enda koostöövõrgustike kasutamine ja arendamine.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu Tallinna Ülikooli uuringujuhi Külliki Tafel-Viia sõnul tuleb ettevõtlusõppes senisest enam tähelepanu pöörata ettevõtja ja investori erinevate rollide mõtestamisele ning meeskonnatöö ja osapoolte vahelist kommunikatsiooni toetavate oskuste arendamisele. „Ettevõtlusõppesse erinevate osapoolte kaasamine võimaldab siduda kontaktvõrgustiku arendamist õppeprotsessi osaks. Eelinkubatsioonil ehk äriideede arendamisel on praktilise ettevõtlusõppe osana oluline roll mentorsidemete ja ettevõtja-investor-suhtluse tekitamisel ning idee esitlemise oskuste ja kogemuse pakkumisel,“ rõhutab Tafel-Viia.

EBSi ettevõtluse õppetooli juhataja Tiit Elenurm lisab, et  eriti oluline on investorivaate käsitlemine kliendi ja turu valideerimise protsessis ja samuti ärimudeli kaitsmisel. „See võimaldab vähendada uuringus esile tulnud ettevõtjate teadmiste vajakajäämisi kliendi ja turu tundmise osas ning annab võimaluse tuua ettevõtlusõppesse turu tagasisidet. Investeeringu tegijate seisukohalt on tulususe tagamiseks oluline tähelepanu pöörata oskusele investeeringust mõistliku ajaga väljuda,” selgitab Elenurm.


Uuringuga saab tutvuda ettevõtlusõppe programmi kodulehel http://ettevotlusope.edu.ee/uuringud/

Seotud uudised

Noorte tööle võtmist takistavad mitmed tegurid

21. December 2015

16. detsembril toimuval seminaril „Noorte esimesed sammud tööelus“ tutvustati ettevõtjate seas tehtud küsitlust, kus püüti välja selgitada nende valmisolek alla 18-aastaste noortega töötamisel. Noorte edukaks sisenemiseks tööturule on…

Ettevõtlusõppe programm toetab koostööd

27. April 2016

Ettevõtlikkuse arendamise vajadus ja ettevõtlusõpe on viimasel ajal saanud mitmesugustel foorumitel ja ajakirjanduses järjest rohkem tähelepanu. Küsisime programmi sisutegevustega seotud õppejõududelt: Mis on just selle ettevõtlusõppe programmi tugevused?…

Uuring ettevõtete ja koolide koostööst

10. December 2014

2014. aasta aprillist novembrini viis "Tagasi kooli" algatus partnerluses "Unistused ellu!" võrgustikuga läbi uuringu ettevõtete koostööst hariduse valdkonnaga. Uuringus osales 30 ettevõtet. Uuriti nende seniseid praktikaid ja kogemusi…