Alaealiste palkamine muutub lihtsamaks

Alaealiste palkamist ja töötamist jõudis lõpuks seadusesse. Nimelt ei pea alates 1. juulist tööandja töölepingu seaduse järgi kuni 14-aastase noore palkamiseks taotlema eraldi luba tööinspektsioonilt, vaid kogu vajalik info tuleb sisestada üksnes töötamise registrisse. Osad noorte palkamist lihtsustavad muudatused jõustuvad juba 8. mail.

Mai algusest kaotatakse alaealistele lubatud tööde nimekiri, mis annab noortele võimaluse töötada oluliselt rohkemates valdkondades kui varem. Lisaks hakatakse eristama koolikohustuslike alaealiste puhul tööaega õppeveerandi jooksul ja koolivaheajal ning võimaldatakse pikemat tööaega 15−17-aastastele mittekoolikohustuslikele alaealistele.

Praegu kehtiva seaduse järgi peavad tööandjad alaealise palkamisest teavitama nii maksu- ja tolliametit kui tööinspektsiooni ning saama sealt vastavad load. Juuli algusest kaob aga ettevõtjatel kohustus taotleda eraldi luba tööinspektsioonilt, vaid kogu paberimajandus hakkab liikuma läbi töötamise registri. Sinna tuleb lisaks töötamise registreerimisele sisestada ka kõik muud vajalikud dokumendid (nt alaealise seadusliku esindaja nõusolek, alaealise töötingimused).

Sealt liigub info automaatselt ka tööinspektsiooni, kes kümne päeva jooksul vaatab saadud dokumendid üle. Tööinspektori nõusolekut 7−14-aastase tööle lubamiseks eeldatakse, kui kümme päeva on möödunud ning tööinspektor ei ole nõusoleku andmisest keeldunud. Selle muudatusega väheneb tööandjate halduskoormus, kuid samal ajal on kõik vajalikud instantsid noore palkamisest ja selle tingimustest teadlikud.

Kaubanduskoda koos selle juures tegutseva koostöövõrgustikuga “Ettevõtlikkuse edendamiseks” on pingutanud selle nimel, et leevendada alaealiste töötamisele kehtivaid piiranguid. Muudatuste eesmärk on anda alaealistele paremad võimalused töötamiseks ning tööharjumuse omandamiseks. Lisaks töötamise registri kaudu noore palkamisest informeerimisele lubatakse muudatuste jõustumisel koolikohustuse täitnud alaealisel edaspidi töötada 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.

 

 

Seotud uudised

Hakatakse toetama alaealistele töökogemust pakkuvaid ettevõtteid!

27. January 2017

Riik hakkab noorte lühiajalise töötamise soodustamiseks maksma toetust alaealistele töökogemust pakkunud tööandjatele. Esialgu on toetust kavas piloteerida Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest juba sel aastal. „Statistika näitab, et üle poole…

Renditööjõu ja hooajalise tööjõu kaasamise seminar

31. March 2017

Suvi on aeg, mil paljud noored otsivad hooajalist tööd. Sel poolaastal peaksid jõustuma mitmed töölepingu seaduse muudatused, millega muutuvad muuhulgas leebemaks noorte palkamisega seonduvad nõuded. See võimaldab tööandjatele…