Kaubanduskoda esitas ettepanekud noorte tööhõiveks

Kaubanduskoda esitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile ettepanekud alaealiste tööd puudutava regulatsiooni kohta. Võrreldes ELi reeglitega on meie seadused liiga ranged, mis takistavad noorte tööturule sisenemist. Koja hinnangul vajab Eesti seadusandlus ülevaatamist ning korrastamist vastavalt tänasele keskkonnale.

Aasta jooksul on kaubanduskoda korraldanud mitmeid ümarlaudu, kuhu on kaasatud nii noorte kui ka ettevõtjate esindajad. Aruteludelt on kõlama jäänud seisukoht, et noortele varases eas töökogemuse andmine on väga oluline ning selle võimaldamiseks tuleks tänast seadusandlust muuta. 170 ettevõtjat vastas ka sügisel toimunud küsitlusele, kus toodi välja tänase olukorra kitsaskohad. Kaubanduskoja juht Mait Palts rõhutab, et eesmärk pole noorte kooliteed katkestada ja neid kõiki tööturule saata. Meie soov on kaasa aidata sellele, et Eesti noortest kasvaksid tulevikus töökad ja ettevõtlikud inimesed. Selleks, et nad oskaksid teha teadlikke karjäärivalikuid ning nende tööturule sisenemine oleks võimalikult sujuv, on vajalik juba varakult omandada esimesed töökogemused. Oleme seisukohal, et alaealiste töötamist puudutava regulatsiooni ülevaatamine ning paindlikumaks muutmine aitaks teha tulevases elus üliolulise töökogemuse saamise noore jaoks paremini kättesaadavaks, ütles Palts.

Väljavõte ettepanekutest sotsiaalministeeriumile

  1. Töötada välja ühtsed arusaamad selle kohta, millised tööd on noortele lubatud ja millised keelatud.
  2. Noortel võiks olla lubatud töötada rohkem kui pool koolivaheajast. Praegusel juhul võib töötada kuni 1,5 kuud, mitte rohkem.
  3. Koolikohustuse täitnud alaealistel võiks olla lubatud töötada kuni 8 tundi päevas. Hetkel on lubatud 6–7 tundi.
  4. Tuleks lihtsustada töötamiseks vajaliku loa saamist. Loa saamine on hetkel töö- ja ajamahukas.
  5. Sotsiaalmaksusoodustuste tegemine alaealisi tööle võtvatele ettevõtetele.

Ettepanekutega saab tutvuda siin.
Kaubanduskoda viis läbi ka ettevõtjate küsitluse, mille tulemuste ja kokkuvõttega saab tutvuda siin.

Seotud uudised

Noorte tööle võtmist takistavad mitmed tegurid

21. December 2015

16. detsembril toimuval seminaril „Noorte esimesed sammud tööelus“ tutvustati ettevõtjate seas tehtud küsitlust, kus püüti välja selgitada nende valmisolek alla 18-aastaste noortega töötamisel. Noorte edukaks sisenemiseks tööturule on…

Kas noorte töötamise regulatsiooni tuleks muuta?

24. November 2015

Kaubanduskoda soovib kaardistada ettevõtjate kogemused alla 18-aastaste noorte tööle võtmisest ning küsida tagasisidet täna kehtiva alaealiste töötamist puudutava regulatsiooni kohta. Kas see soodustab noorte töökogemuse omandamist ja tööharjumuse…

Noorte hoiakud tekivad esmastest töökogemustest

16. April 2015

Iga aasta kevadel, enne suvevaheaega, otsivad paljud noored endale koolivaheajaks tööd. Ka mitmed ettevõtjad plaanivad suvel rohkem noori tööle võtta, kui personal puhkab ning on võimalik teha lihtsamaid,…