Noorte tööle võtmist takistavad mitmed tegurid

16. detsembril toimuval seminaril „Noorte esimesed sammud tööelus“ tutvustati ettevõtjate seas tehtud küsitlust, kus püüti välja selgitada nende valmisolek alla 18-aastaste noortega töötamisel. Noorte edukaks sisenemiseks tööturule on vaja tõhustada koolide ja ettevõtete vahelist koostööd ning luua paremad praktikavõimalused juba põhikoolis. Seminar toimub SA Innove ja ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ koostöös.

Värskest Riigikontrolli raportist selgus, et Eestis on 34 000 noort vanuses 15-29 aastat, kes ei käi tööl ega koolis. Tänane konkurentsitihe keskkond nõuab noortelt oluliselt paremat ettevalmistust ning teadlikke valikuid karjääri planeerimisel. Praktika peaks olema üldharidussüsteemi loomulik osa.

Kaubanduskoja juht Mait Palts ütles, et noorte tööhõivele aitaks kaasa praktiline õppetöö ning koolipoolne toetus tööturule sisenemiseks. Paralleelselt tuleks üle vaadata ka tänane alaealiste tööregulatsioon. „Näiteks võiks kaotada nõude, mis lubab alaealistel töötada vaid kuni pool koolivaheaja kestusest. Paljud noored tahaksid isegi rohkem töötada, kuid selline nõue piirab nende võimalusi töö leidmiseks. Näeme ühe võimalusena ka teatud maksusoodustuste kehtestamist, näiteks osaline sotsiaalmaksu vabastus osalise tööaja korral julgustaks ettevõtjaid rohkem noori tööle võtma“, lisas Palts.

Küsitlusele vastas 170 ettevõtjat. Pisut alla poolte neist on noori juba tööle võtnud, ligikaudu pooltel see kogemus aga puudub. Mitmed ettevõtjad toovad koja korraldatud küsitluses välja, et noorte tööle võtmisel on üks suurimaid takistusi vähene töödistsipliin ja ranged piirangud tänases seadusandluses. Tavaliselt kutsutakse alaealisi noori abistavatele töödele, näiteks teenindajateks, haljastustöödele, aga appi ka ehitustele ning muudele hooajalise iseloomuga töödele. Alaealiste tööle võtmise peamise takistusena tõid vastajad kõige enam välja seda, et alaealiste töötamine on ülereguleeritud. Nõueteks, mille muutmine aitaks motiveerida noori tööle võtma, toodi välja, et noored võiksid töötada ka rohkem kui hetkel lubatud pool koolivaheaja kestusest. Samuti märgiti, et noortel võiks olla lubatud pikemad tööpäevad ning alaealise tööle võtmiseks vajaliku loa hankimise protsess võiks olla lihtsam.

Küsitluse kokkuvõttega saab tutvuda siin ja ankeediga siin

Täiendav info:

Maarja Loorents
Kaubanduskoja kommunikatsioonijuht
maarja@koda.ee

Seotud uudised

Kaubanduskoda esitas ettepanekud noorte tööhõiveks

31. March 2016

Kaubanduskoda esitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile ettepanekud alaealiste tööd puudutava regulatsiooni kohta. Võrreldes ELi reeglitega on meie seadused liiga ranged, mis takistavad noorte tööturule sisenemist. Koja hinnangul…