Töökohapõhine õpe saab hoo sisse!

5. augustil allkirjastas minister Jürgen Ligi toetuspaketi, millega hakatakse arendama praktikasüsteeme, töökohapõhist ehk õpipoisiõpet ning tegeletakse kutsehariduse maine tõstmisega ühiskonnas.

Kaubanduskoda toetab ettevõtjate jaoks nii olulise valdkonna arendamist Eestis nagu seda on töökohapõhine õpe. Uue süsteemi arendamise puhul on oluline, et võetaks arvesse ka ettevõtjate soove ning et väljatöötatavad mudelid oleksid rakendatavad erineva suuruse ja valdkonna ettevõtete juures. Kaubanduskoda on kaasatud valdkonna arendustegevustesse ja programmi elluviimisse, kuid ootame ka ettevõtjatelt ettepanekuid, mis aitaksid seda valdkonda arendada ning seal viia sisse just neid muutusi, mida tööandjad vajavad.

Õpipoisiõppe edendamiseks on võetud suured eesmärgid

Õpipoisiõppe edendamiseks on võetud suured eesmärgid. Õpe toimub vähemalt kahe kolmandiku ulatuses praktikakohas ettevõttepoolse juhendaja käe all. See annab õpilasele võimaluse samaaegselt teadmiste omandamisega saada ka erialal töötamise kogemus. Ettevõttel võimaldab õpipoisiõpe aga koolitada uusi või siis olemasolevaid töötajaid.

Õpipoisiõpe on õppevormina kasutusel tegelikult ka täna ning toimib peamiselt kutsekoolide ja suurte ettevõtete koostöös. Eelmisel õppeaastal oli Eestis 617 õpipoissi. Sihiks on seatud, et õppevormi levikut tuleks laiendada ning järgmise kolme aasta jooksul tahetakse luua 4700 õpipoisiõppe kohta. Aastaks 2020 kavandab riik juba 8000 õpipoisiõppe kohta. Selliselt suudetakse luua tihedam seos õppe ja tööturu vahel.

Eesmärgiks on suurendada põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate ning täiskasvanute (sh lapsevanemate) teadlikkust kutseõppe eelistest, võimalustest ja erialavalikutest ning kujundada Eesti elanikkonnas ja eriti üldhariduskoolide õpilaste ning nende vanemate ning õpetajate seas positiivne hoiak kutsehariduse suhtes. Eesmärgi saavutamiseks levitatakse infot kutseõppe õppimisvõimaluste kohta ning korraldatakse kutseharidust populariseerivaid kampaaniaid

Kaubanduskoda on kutsehariduse maine tõstmisega tegelenud aastaid

Koostöös ETVga toodeti aastatel 2002 kuni 2004 saatesari „Ametilood“, kus tutvustati erinevaid kutseõppe erialasid. See oli kindlasti üks esimestest sammudest, mis kutseõppe mainet positiivsema poole hakkas pöörama. Kaubanduskojas käib koos ka ettevõtete koostöövõrgustik, mis püüab viia kokku ettevõtjad ja haridusvaldkonna eksperdid, et nad omavahel tihedamat koostööd teeksid. Mõlemad pooled saavad aidata oluliselt kaasa sellele, et õpe meie haridussüsteemis oleks praktilisem ja elulähedasem.

Vähetähtis ei ole ka see, et juba 1997. aastal pandi Kaubanduskojas alus kutsete süsteemile, kui ettevõtjad panid kirja kutseoskuste nõuded, mida neil reaalselt tööturul vaja on. Tänaseks on sellest välja kasvanud Kutsekoda, mille fookuses on OSKA-süsteemi juurutamine, mis on justnimelt tööturu vajaduste ja haridusvaldkonna lähendamine üksteisele.

Õpipoisiõppe arendamiskavas soovitakse töötada välja koostöömudelid ka väikeettevõtete jaoks ning piloteerida õpipoisiõpet kõrgkoolides. Õppekohad luuakse kutseõppeasutustesse vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Kutseõppeasutustel on võimalus koostöös ettevõtetega esitada kuni neli korda aastas kindlaksmääratud tähtaegadel riikliku koolitustellimuse komisjonile ettepanek töökohapõhise õppe koolituskohtade loomiseks. Paremaks korraldamiseks luuakse kutseõppeasutustesse koordinaatorite ametikohad, kelle ülesandeks on kooli ja ettevõtjatega koostöö arendamine.

Üheks oluliseks eesmärgiks on ka parem praktikasüsteemide korraldus, mille raames piloteeritakse õppuritele praktikaga kaasnevate sõidu- ja majutuskulude katmist. Senisest enam soovitakse praktikale rakendada ka Eestis õppivaid välisüliõpilasi. Välistudengite huvi praktikakohtade vastu on suur, kuid sobivad praktikakohad leiavad neist endale vaid vähesed.

Kui tunned huvi välistudengite praktikale võtmise vastu või soovid kaasa rääkida töökohapõhise õppe arendamisel, siis anna sellest teada liisi.hansen@koda.ee või 604 0084.

Liisi Hansen
Ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Seotud uudised

Ülikool sinu ettevõttes

3. June 2019

Kas töökohapõhise õppe kaudu saab tulevikus omandada kõrgharidust? Kaubanduskoda osaleb projektis, mis peaks kaasa aitama unistuse poole liikumisel, et poole kõrgharidusest saaks omandada ülikoolis, teise poole aga töökohal…

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

29. March 2016

Kutsume ettevõtjaid õpipoisi- ehk töökohapõhist õpet tutvustavale konverentsile. Eestis üha enam populaarsust koguva töökohapõhise õppe põhieesmärk on valmistada ette majanduse, ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele vastavat tööjõudu kõige vahetumal viisil…