Esilinastus õppefilm Maksutarkus

22. jaanuaril toimus Lääne-Viru Maavalitsuses projekti „Ettevõtlusteatri metoodika ja "Ettevõtliku Kooli programmi" ühine rakendamine – maksutarkuse lugu“ tutvustav infopäev. Käeoleva kuuga lõppeva projekti eesmärgiks on (üli)õpilaste ettevõtlikkuse suurendamine ning maksutarkuse õpetamine läbi ettevõtlusteatri metoodika edasiarendamise ja levitamise. Infopäeval osalenud Lääne-Viru maavanema Marko Tormi sõnul on tegemist väga tänuväärse projektiga noorte maksuteadlikkuse suurendamisel. Sama tõdes ka Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm, kes kinnitas, et pahatihti on noorte teadlikkus maksude ja maksumäärade osas ebapiisav. Lisaks märkis peadirektor, et siinkohal on oluline leida erinevate organisatsioonide vahelised koostöökohad ühise eesmärgi saavutamisel – antud projekti puhul on see igati õnnestunud.

Infopäeval tutvustati Lääne-Viru Arenduskeskuse konsultandi Olga Tšernikova idee põhjal ning koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengi Kristlin Kunnusega loodud stsenaariumi alusel valminud õppefilmi Maksutarkus. Ettevõtlusteater MTÜ metoodik Diana Tandru täiendas stsenaariumi teoreetilise osaga. Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks igapäevases õppetöös, nähtut aitavad kinnistada töölehed õpilasele ja õpetajale. Filmis selgitatakse noortele, et töötamise ja töötasuga kaasnevad maksukohustused. Samuti on lisaks maksude tasumise vajalikkuse rõhutamisele oluline väga suurendada õpilaste teadlikkust maksude eest saadavatest hüvedest. Näiteks niinimetatud ümbrikupalgana vastu võetud töötasu ei tähenda mitte ainult väiksemat haigusraha, vaid ka pikemat ravijärjekorda või kehvemat toimetulekut töötuks jäämise korral ja väiksemat pensionit vanaduspõlves.
„Kurb on vaadata noori, kelle teadlikkus ka kõige lihtsamate maksumäärade osas on õhkõrn, rääkimata siis brutopalga ja netopalga mõistetest. Loodame, et noorte endi poolt loodud filmi sõnum jõuab arusaadavalt ja selgelt noorteni“ sõnas Ettevõtlusteater MTÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht ning Maksu- ja Tolliameti vanemspetsialist Siiri Kohver. “Maksutarkuse projekti ideed ajendas ellu viima maksuameti praktika ja noorte ebapiisavad teadmised maksu- ja tööõiguse valdkonnas. Oluline on, et üldhariduskooli lõpetav noor saaks juba varakult teada, millised õigused ja kohustused teda kodanikuna ees ootavad ning milliseid ohte kujutab endast ümbrikupalgaga nõustumine“ rõhutas Lääne-Viru Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant ning üks idee autoritest Olga Tšernikova.

Rahandusministeeriumi esindaja Janika Lüüs-Likk tutvustas finantskirjaoskuse riiklikku programmi ning selle haakumisest Maksutarkuse looga. Arutelu käigus avaldati asjakohaseid ideid ja mõtteid ning leiti uus koostöövõimalusi. Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna peaspetsialist Jaan Krinal kordas lõpetuseks üle tõdemuse, et makse maksame siiski endale, mitte riigile. Arusaamine sellest võtab aga kahjuks aega ning seega on oluline alustada teavitustööga võimalikult varakult.

Maksutarkuse infopäev lõppes ülevaatega testkoolide õpilaste poolt antud tagasisidest, mis võttis kokku 197 õpilast hinnangu õppefilmile. Noorte poolt leidsid äramärkimist uued teadmised töölepingu vormi ning sisu osas, lisaks töötasu arvestamise kord ning maksude tasumine. Testgrupis osalenud õpilased tõdesid, et töölepingu olemasolu on tähtis ja lisaks töötasule on olulised ka maksud. Noored hindasid filmi väga heaks õppematerjaliks, tehes ettepanekuid, missugustel teemadel nad veel sarnaseid filme ootavad. Maksutarkuse infopäeva modereeris Ettevõtlusteater MTÜ tegevjuht ja üks idee autoritest Piret Põld.

Ettevõtlusteater MTÜ viis projekti ellu koostöös Lääne- Viru Arenduskeskuse, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Töötukassa, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja teiste partneritega ning Hasartmängumaksu Nõukogu toel.

Vaata projekti raames valminud õppefilmi Maksutarkus siit »

Lisainformatsioon:

Ettevõtlusteater MTÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht Siiri Kohver (siirikohver@gmail.com)


Kaader filmist "Maksutarkus"

Seotud uudised

Ettevõtlusteater MTÜ alustas septembris uut hooaega

12. September 2014

Ettevõtlusteater MTÜ alustas septembris uut hooaega. Neljapäeval, 4.septembril kogunesid ühise laua taha Ettevõtlusteater MTÜ, Lääne-Viru Arenduskeskuse, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Töötukassa ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia esindajad, et käivitada…

Valminud on video Ettevõtlusteatri noorte sõidust Istanbuli

27. November 2013

Video kajastab Ettevõtlusteatri senist rahvusvahelist tegevust, koostöö rahatarkust edendava partnerorganisatsiooniga Child and Youth Finance International jätkub. Mattias Lepp`a lool põhinev etendus-seminar "Click&Grow – time to show" toimub 21.…