Noorteprogramm ENTRUM alustab sügisest Harjumaal

Lugejatel tekib kohe kü­simus, et mis on see salapä­rane ENTRUM? Tegemist on Eesti Energia algatatud ja koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga ellu viidav üleriigiline noorte ettevõtlik­kuse programm.

ENTRUMi missiooniks on rah­vusvaheliselt konkurentsivõime­line Eesti majandus, mille nurgakiviks on ettevõtlikud ehk oma eluga hakkama saavad noored inimesed, kes julgevad unistada ning oskavad astuda vajalikke samme oma ideede realiseerimi­seks.

ENTRUMi näol on tegemist koolitussündmuste sarjaga, mis koosneb sessioonidest, esseekon­kursist ja noorte ettevõtlikkusideede konkursist "Olen ettevõt­lik!", kujundades 13-19-aastaste elluastujate seas Tahan-Julgen-Oskan-Teen-Vastutan-Hoolin hoiakut ning selle hoiaku rea­liseerimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning kontaktvõrgustikku. Programmi eduka toimimise taga on tugev võrgustik erineva­test partneritest. See on hea näi­de era-, avaliku ja kolmanda sektori koostööst.

Suur avašõu Programm on tegutsenud kolm aastat. Tegutsedes rotat­siooni põhimõttel on programm juba pakkunud tasuta ettevõtlik­kusele innustamise sündmusi Ida-Virumaal (2010/2011), Lõuna-Eestis (2011/2012) ja Lääne-Eestis (2012/2013). Kolmeaas­tase tegutsemise jooksul on mõjutatud ettevõtluse suunas mõt­lemist rohkem kui 1500 noores. Ida-Virumaa, Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti noored on programmi raames ellu toonud 346 sotsiaal­se ettevõtluse, tehnoloogia, öko-ja loomemajanduse valdkonna ideed.

Eelnevate hooaegade võit­jad – Otepää gümnaasiumi õpi­laste algatatud õpilasvahetusprogramm VeniVidiVici, piir­kondliku tööpuuduse vähendami­seks loodud Kohtla-Järve noorte tööbörs InSpe, Saaremaa ja Pärnumaa poiste loodud innovatiivne ja interaktiivse õppeplatvorm "AndroidÕpik" – tegutsevad edu­kalt ja tegelevad oma toote või teenuse arendamisega.

Neljandal hooajal korralda­takse Tallinnas suurejoonelist koolitus-, võrgustamis- ja meele-lahutusüritustesarja eesti ja vene keelt kõnelevatele noortele Har­jumaalt, Järvamaalt, Läänemaalt ja Raplamaalt. Põhja-Eesti 2013/2014 hooaja avašõule saab kokku 600 noort.

Harju Ettevõt­lus- ja Arenduskeskus (HEAK) vastutab Harjumaal ENTRUMi koordineerimise eest. ENTRUM Inkubatsiooni- ja koolitusprogrammi on oodatud osalema ettevõtlikkusideede autorid, olgu selleks IT start-up'i, traditsiooniliste majandusvald­kondade (teenuste majandus, loomemajandus) alla kuuluv äri­idee või ühekordne heategevuslik või meelelahutuslik aktsioon.

Programmi edukaks toimimi­seks vajame lisaks noortele prog­rammi ka ligi kakssada meeskon­na juhendajat – inimene, kes tunneb, et ta soovib panustada noorte ettevõtlikkuse arenda­misse, on oodatud kandideerima ENTRUM mentoriks. Elu mentorina Lõppenud hooajal oli minul võimalik kaasa lüüa kahe 12. klassi Pärnumaa noore juhendamises. Noorte meeskonna ni­meks sai Rahvaühendaja. Läbi sõbra soovituse programmi vaba­tahtlikuks mentoriks kandidee­rides ei teadnud ma veel, millise teekonna olin ette võtnud. Enne programmi algust toi­mus mentoritele koolitus, et me teaks, mida oodata. Avasessioonil sain kokku Kevin Piperali ja Karolin Kivimäega, nende ideeks oli lõbusad mängud bussiootepaviljonides. Jäin mulle pakutud meeskonna juurde algusest lõ­puni. Läbi erinevate sessioonide lõime hea omavahelise side. Mentorlus andis rohkem, kui olin oodanud, iga kord neid posi­tiivsena nähes ja oma ideest suu­re õhinaga rääkides tundsin, kui­das nad mind inspireerisid ja mõtte lendama panid. Minu juhendatavad noored jõudsid superfinaali, auhindu ei korjanud, aga said selle asemel hindamatu kogemuse võrra rik­kamaks.

Põhja-Eesti, olge valmis ENTRUMi tulekuks!

Rohkem in­fot ENTRUM programmi kohta leiab veebilehelt www.entrum.ee.

 

Autor: Egon Eiche (HEAKi noorte ettevõtlikkuse projektijuht)

Seotud uudised

Noorteprogramm ENTRUM viib läbi ulatusliku uuringu

4. March 2015

2010. aastal Eesti Energia poolt algatatud ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM on Eestile ringi peale teinud. Viie hooaja jooksul on ENTRUMis osalenud pea kolm tuhat Eesti koolinoort, kes…

Noorteprogramm ENTRUM ootab ideid ettevõtlike ideede panka

13. August 2014

4. augustil avas Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM ettevõtlike ideede panga. Panga eesmärk on pakkuda inspiratsiooni ning nende ideede elluviimisvõimalust konkursil ja arenguprogrammis osalevatele 13-19-…

Noorteprogramm ENTRUM kutsub Sind noortele mentoriks

24. September 2014

Alanud õppeaastal käivitub Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammi ENTRUM viies hooaeg. 2010/2011 õppeaastal Ida-Virumaalt alustanud programm on teinud Eestile ringi peale ja naaseb algaval õppeaastal sinna…