Koolipartnerlus parandab õpilaste ja õpetajate oskusi

Uus Euroopa Komisjoni uuring eri riikide koolide vaheliste partnerlussuhete mõju kohta näitab, et õpilased – eelkõige keskkooli tasemel – on märkimisväärselt parandanud oma kultuurilisi, sotsiaalseid, IT- ja võõrkeeleoskusi. Partnerlusel oli suurim mõju õpilastele, kes on õppinud partnerkoolides.

Seitse kooli kümnest kinnitas, et partnerlusel oli suur või väga suur mõju õpilaste kultuuriteadlikkusele ja  pädevusele ning sotsiaalsele ja kodanikupädevusele. Sellele järgnesid arvutioskus (54 %) ja võõrkeeles suhtlemine (52 %). Partnerlusi rahastati Comeniuse vahetusprogrammi kaudu, mis on Erasmuse vaste koolide jaoks.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: „Koolipartnerlus aitab noortel omandada põhilised eluks vajalikud oskused ja pädevused, mida on tarvis nende isikliku arengu jaoks, tulevase töökoha ja kodanikuaktiivsuse seisukohalt. Comeniuse abil saavad õpilased ja personal tundma õppida erinevaid Euroopa kultuure ja keeli. Nende partnerluste toetamist jätkatakse uue programmi „Erasmus kõigile” raames aastatel 2014–2020.”

Lisaks leiti selle uuringu käigus, et selline programm on kasulik kohaliku kogukonna õpetajatele ja koolidele. Õpetajate sõnul parandas koolipartnerlus nende teadmisi teiste haridussüsteemide kohta, tugevdas sotsiaalseid oskusi ning edendas nende keeleoskust.

Kolmest koolist kahe arvates parandas partnerlus nende mainet ja 80 % koolidest aitas see tugevdada nende Euroopa mõõdet. Koostöö välismaa koolidega aitas kujundada tihedamaid sidemeid nii koolisiseselt kui ka kohalike ametiasutustega.

Comeniuse partnerluse mõju õpetajatele, koolidele ja sealsele keskkonnale on suurem eel- ja algkoolides, sest sellisel tasemel on lihtsam kaasata tervet kooli ning lülitada uued ideed ja tegevused õppekavva. Vastupidiselt sellele on mõju õpilaste oskustele tugevam just keskkoolides.

Euroopa Liidu äärepoolsemates osades paiknevate koolide õpilaste ja õpetajate jaoks on ELi rahastatud partnerlused ainus võimalus olla seotud välismaise projektiga. 85 % uuringus osalenud koolidest kavatseb tulevasteks partnerlusteks rahastamist taotleda.

Uuring hõlmas 50 kooli 15 Euroopa riigist (Belgia, Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik), mis said Comeniuse programmi toetusi partnerluste loomiseks 2009. aasta sügisest 2011. aasta sügiseni. Uuringud, mille käigus on neid koole jälgitud kaks aastat ja enamgi, käsitlesid põhjalikult partnerluste mõju õpilastele, õpetajatele ja koolidele.
 

Uudises kasutatud Euroopa Komisjoni 11.12.12 pressiteadet. Lisaks saab lugeda uuringu ja selle tausta kohta siit >>.

Seotud uudised

Õpilaste teadusfestival – uurimistöö tegijate pidupäev

12. May 2017

Kuidas mõjub askorbiinhape inimese organismile? Missugune oli  Ameerika Ühendriikide roll Süürias varajase külma sõja ajal? Kas võime usaldada oma mälu? Mis on juuste väljalangemise peamised põhjused? Kui külastasite…