Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

 

12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja nende vanemad.

Kvalifitseeritud tööjõupuudus on järjest suurenev probleem ettevõtjate jaoks. Tööturg on muutunud ning tublide ja hakkajate noorte leidmine ettevõtte ridadesse võib kujuneda vägagi raskeks ülesandeks. Algatus „Tööle kaasa!“ aitab probleemiga juba varakult tegeleda.

Noorte tööeluks ettevalmistamisel saaksid koolid ja ettevõtted koostööd tehes palju ära teha. Et noortel tekiks seos koolis õpitava ja töömaailmas tehtava vahel ning kujuneks arusaam, mis on töö, millised on erinevad ametid ja mis sellega kaasneb. Mooduseid, kuidas noortele reaalset töömaailma tutvustada, on mitmeid – neid tuleb lihtsalt leida. Noorte tööellu kaasamisel oskaksid noored teha teadlikumaid karjäärivalikuid ning oleksid motiveeritumad oma tulevast eriala õppima.

Esimesed karjäärialased valikud, kas, kus ja mida edasi õppida, tehakse juba põhikooli lõpus. Mida varem tekib noorel ülevaade töömaailmas toimuvast, seda teadlikumalt ta oma valikuid teeb.

„Tööle kaasa!“ näitab noorele päris tööd

Täna on karjääriõpe ning tutvumine töömaailmaga mitmetes meie koolides küllaltki teoreetiline. Tunnustust väärivad koolid, kus karjääriõppele lähenetakse süsteemselt ning toimib hea ja praktiline koostöö ettevõtetega. Et selline lähenemine leviks laiemalt, on ühe võimalusena kaubanduskoda koostöös SA Innove ning haridus- ja teadusministeeriumiga ellu kutsumas uut algatust − „Tööle kaasa!“. Selleks kutsume tööandjaid, lapsevanemaid ja koole käsikäes looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise võimalusi.

12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja nende vanemad.

Kasu saavad kõik osapooled

„Tööle kaasa!“ algatusega liitumine annab tööandjale võimaluse populariseerida oma ettevõtte tegevusvaldkonna ameteid ning seeläbi tõsta noorte teadlikkust erinevatest ametitest ja erialadest, mida tulevikus õppida. Samuti tõstab see tööandja mainet, kuna õpilased jagavad saadud kogemust hiljem koolis. Mida varem tööandja end noortega seob, seda lihtsam on tulevikus uusi inimesi värvata. Loomulikult on see ka võimalus näidata oma töötajatele, et ettevõte toetab peresõbralikku ettevõtlust.

Õpilane saab aga teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus ning saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja ettevõtetega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Ideaalis näeme, et „Tööle kaasa!“ päev on seostatud ülejäänud õppetööga koolis ning sellest saavad osa enamus Eesti 7.−9. klasside õpilastest. Sel juhul saab toimuda päeva korraldamine koolipoolselt nõnda, et osaletakse üheaegselt kokkulepitud ajal kogu klassiga.

Kuna võimalused koolides on väga erinevad, kutsume üles ka kõiki tööandjaid korraldama oma töötajate lastele ettevõttes selline kasulik ja praktiline „Tööle kaasa!“ õppepäev.

Nõuanded edukaks õppepäeva korraldamiseks

Oleme koolidele, lapsevanematele, tööandjatele ja õpilastele koostanud juhendid, mis on abiks „Tööle kaasa!“ päeva korraldamisel.

Toon välja mõned soovitused, millele mõelda, kui plaanite oma ettevõtte töötajate lastele päeva korraldada või pöördutakse teie poole koolist.

Ettevalmistavad tegevused ettevõttes

 • Leppige kokku, kes teie ettevõttes päeva korraldamise eest vastutab ning teavitage oma ettevõtte töötajaid algatuse „Tööle kaasa!“ toimumisest;
 • Mõelge läbi, kuidas tutvustada lapsele ettevõtte tööd ja erinevaid ametikohti, tööprotsesse, ettevõtte kui terviku toimimist.
 • Mõelge, kas laps saab jälgida ainult oma vanema tööd või on võimalik lähemalt tutvuda ka teiste ametite esindajate tööga.
 • Mõelge läbi, kas lapsel oleks võimalik töö tegemises ka praktiliselt kaasa lüüa nii, et see oleks talle jõukohane ning ohutusnõuded ja juhendamine oleks tagatud.
 • Kui tegemist on n.-ö. „arvutiga tööga“, siis mõelge eelnevalt, kuidas lapsele tööd huvitavaks teha, kas on võimalik anda talle jõukohaseid töölõike ja ülesandeid (näiteks tutvumine ettevõtte kodulehe ja sotsiaalmeediaga ning nähtust kokkuvõtte ja ettepanekute tegemine).
 • Tehke ettevõtte töötajatega kokkulepped, millal ja milliseid tööprotsesse laps jälgida või ise proovida saab.


Õppepäeva toimumine

 • Soovituslik õppepäeva pikkus on 4–6 tundi, selle ajaga võiks laps ettevõtte tegevusest ja vanema ametikohast ülevaate saada.
 • Tutvustage lapsele ettevõtet üldiselt (tegevusvaldkond, mida pakub turule ja miks see oluline on) ning rääkige tööjõuga seonduvast (töötajate arv, struktuur, erinevad ametid jne).
 • Tutvustage lapsele erinevaid tööprotsesse ja osakondi.
 • Selgitage tööohutusega seonduvat.
 • Võimalusel andke lapsele praktilisi tööülesandeid ning juhendage nende täitmist.
 • Õpilane võiks täita õpitu mõtestamiseks ka ühe töölehtedest, mis muutuvad lähiajal kättesaadavaks aadressil www.ettevotlikkus.ee.


Tagasiside kogumine

 • Küsige lapselt tagasisidet õpitu ja kogetu koha. Lapsel võib olla häid soovitusi ja ettepanekuid, mida näiteks töökeskkonnas ja protsessides muuta.
 • Juhul, kui „Tööle kaasa!“ päev toimub koolipoolsel initsiatiivil, andke tagasisidet koolipoolsele kontaktisikule päeva õnnestumise kohta.
 • Juhul, kui „Tööle kaasa!“ päev toimub ettevõtte initsiatiivil, palume saata osalenute arv jm tagasiside veebilehe www.ettevotlikkus.ee kaudu, kus algab peagi ka registreerumine.

Kutsume kõiki tööandjaid looma meie noortele koostöös koolide ja lapsevanematega paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks! Registreerumine algatuses osalemiseks algab lähiajal veebilehel www.ettevotlikkus.ee.

Kui soovid rohkem infot algatuse „Tööle kaasa!“ kohta, siis kirjuta liisi.hansen@koda.ee.

Algatus viiakse ellu Hasartmängumaksu Nõukoja toetusel.

 

 

Seotud uudised

Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks

10. January 2020

Sageli kuuleme nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikku kurtmist selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja enamasti ka vajalikud…

Laps tööle kaasa? Miks ka mitte!

2. February 2018

Kui harilikult võetakse laps tööle kaasa sundolukorras, siis sellel kuul toimuva „Tööle kaasa!” projekti eesmärk on seda just julgustada ja soovitada. Eelmisel aastal edukatelt katsetatud projekti käigus on…