Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu pakub koolitusi õpetajatele noorte ettevõtlikkuse arendamiseks

Kevadhooajal on veel võimalus osaleda ettevõtlusõppe programmi koolitustel, toetamaks paremini õppijate ettevõtliku hoiaku kujundamist ja ettevõtlusalaste teadmiste omandamist õppetöös.

Ettevõtlusõppe programmi koolitused on mõeldud selleks, et nii õpetajad, õppejõud kui ka praktikuna kaasatud ettevõtjad ja spetsialistid saaksid vajalikku tuge, et ettevõtlusõpet efektiivselt läbi viia ja ettevõtlikkuse suurendamiseks vajalikke pädevusi arendada.
Koolituste fookuses on ettevõtlikkust arendavad õppemeetodid, mille rakendamine ainetundides aitab muuta tunnid huvitavaks, kaasavaks, praktiliseks ja interaktiivseks ning pakkuda paremat sidusust teooria ja praktika vahel. Koolitustel õpetatakse, kuidas arendada efektiivsemalt noorte pädevusi, mis aitavad neil peale kooli lõpetamist tööturul paremini hakkama saada ja omandatud teadmisi rakendada. Head võimalused on siinjuures näiteks uute tehnoloogiate kasutamine, erinevate kooliväliste partnerite kaasamine, praktiliste igapäevaelu tegevuste läbimängimine ja avatud suhtumine uutesse ettevõtmistesse.
Ettevõtlusõppe programmi koolitustel osalejad on positiivsena välja toonud koolitustel tekkinud tulemusliku arutelu ning kogemuste jagamise erineva taustaga spetsialistide vahel. Koolituste väärtuslikuks boonuseks on uued kontaktid nii õppejõudude, õpetajate, koolijuhtide, ettevõtjate, teadlaste kui teiste oma ala spetsialistidega, kellega võib välja areneda väärt koostöö nii uute kui praeguste ettevõtmiste arendamiseks.
Haridustöötajatele ja õppes kaasa löövatele praktikutele mõeldud tasuta koolitustega saab tutvuda ja huvipakkuvatele koolitustele registreeruda ettevõtlusõppe programmi koolituskalendris.
Koolitustega tasub pidevalt kursis olla:
www.ettevõtlusõpe.ee
Facebook.com/ettevotlusope

Taustainfo:
Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu eesmärgiks on Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ajavahemikul 2016–2018 edendada ettevõtlikkust arendavat õpikäsitust ja ettevõtlusõpet süsteemselt kõikidel haridustasemetel ja -liikides ning muuta koolid ettevõtlikumaks nii, et ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse kujundamine, samuti sellealaste teadmiste ja oskuste arendamine oleks haridussüsteemi loomulik osa. Ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks on oluline kaasata õppeprotsessi ettevõtjaid-praktikuid ning pakkuda nii praegustele kui tulevastele haridustöötajatele-mentoritele-ettevõtjatele täienduskoolitusi.
Ettevõtlusõppe programmi partnerid on kõik Eesti ülikoolid, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, SA Innove, Junior Achievement Eesti ja maakondlikud arenduskeskused eesotsas Ida-Viru Ettevõtluskeskusega. Programmi finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Seotud uudised

Koolitusi noorte arendamisse panustavatele ettevõtjatele

31. märts 2017

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu pakub erinevaid koolitusi noorte arendamisse panustavatele ettevõtjatele Enne suvepuhkust on veel võimalus võtta viimast ettevõtlusõppe programmi koolitustest nendel ettevõtjatel, kes panustavad noorte arendamisse…