Ettevõtlusõppe programm toetab koostööd

Ettevõtlikkuse arendamise vajadus ja ettevõtlusõpe on viimasel ajal saanud mitmesugustel foorumitel ja ajakirjanduses järjest rohkem tähelepanu. Küsisime programmi sisutegevustega seotud õppejõududelt:

Mis on just selle ettevõtlusõppe programmi tugevused?

  • Marge Täks, ettevõtlusõppe programmi sisujuht, Tartu Ülikool
    Marge_Taks2015

Ettevõtlusõppe programmi kõige olulisem märksõna on koostöö – programm on disainitud selliselt, et see eeldab koostööd  mitme osapoole vahel – õppurid, õpetajad, tööandjad jpt. Selline laiapõhjaline koostöö programmi eesmärkide elluviimisel eeldab kõikidelt osapooltelt pingutust, mugavustsoonist väljumist ja hariduse nägemist uudsemast vaatenurgast. Oleme ju harjunud haridusasutustes igaüks eraldi oma asju ajama. Samas ettevõtlusõpe eeldab meeskonnatööd, ettevõtlikku suhtumist, avatust, uudseid innovaatilisi lahendusi ja praktilist tegutsemist. Ettevõtlusõppe programmi eesmärgid toetavad ühtlasi õpetaja ja koolijuhi programmi eesmärke, kus muutuvas, õppijakeskses õpikäsituses rõhutatakse ettevõtliku ja koostöise hoiaku ning loovuse ja innovaatilisuse arendamise vajadust.

  • Piret Arusaar, ettevõtlusõppe programmi eelinkubatsiooni töörühma juht, Tartu Ülikool
    Piret Arusaar_PILT_2_12

Programmi toel on võimalik ellu kutsuda uusi haridustasemete üleseid initsiatiive ja tegevusi noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamiseks. Näiteks eelinkubatsiooni e äriideede arenguprogrammi on suurema või vähema eduga mõnes kõrgkoolis varasematel aastatel piloteeritud, kuid see on pigem jäänud ühe kõrgkooli keskseks tegevuseks. Ettevõtlusõppe programmi toel piloteeritakse aga täiesti uudset lähenemist eelinkubatsioonile, kus eri haridustasemete ja koolide õppuritel on võimalus ühises meeskonnas arendada maailma muutvaid ideid, jagada mitmesuguseid teadmisi ja kompetentse, katsetada meeskonnatöö valusid ja võlusid ning saada unikaalne kogemus parimate praktikute seminaridelt või mentornõuna. Kui mul oleks võimalik olla taas tudeng, kasutaksin kindlasti seda suurepärast võimalust uudse ja kasuliku ettevõtlusalase õpikogemuse saamiseks!

 

  • Mervi Raudsaar,programmi ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe pädevuste arendamise töörühma juht, Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetooli juhataja
    Mervi_Raudsaar

Ettevõtlusõppe programmi tugevus on eelkõige koostöö kõrgkoolide vahel – siin programmis ei ole iga kõrgkool eraldi, nad ei ole omavahel konkurendid, vaid kõik tegutsevad kooskõlastatult ühe eesmärgi nimel. Enamgi veel. Kõrgkoolid teevad koostööd kutseharidusasutuste ja üldhariduskoolidega, kaasates nende õpilasi üritustesse. Kõrgkooliõppejõud arendavad koos õpetajatega uusi meetodeid ja õppemooduleid ning korraldavad ettevõtlikkuse ja ettevõtluse täienduskoolitusi. Peetakse silmas, et kool, kutsekool, kõrgkool peab muutuma ettevõtlikumaks ning õppetöö õppijakesksemaks ja elulähedasemaks. Ettevõtlusõpe soodustab selliseid arenguid. Liigutakse selles suunas, et iga koolilõpetaja võiks olla valmis vajaduse korral ka ise endale ja teistele tööandjaks hakkama või siis olema ettevõtlik, vastutustundlik töötaja, miks mitte ka kogukonna elu edendaja. Muutmaks mõtteviisi, ei piisa pingutustest haridussüsteemi sees, seepärast on programmi partneritena kaasatud arenduskeskused, ettevõtjad ja nende esindusorganisatsioonid. Katsutakse leida parimad koostöövõimalused ja tegevused ühiste sidusgruppidega.

Seotud uudised