Eesti täiskasvanud teavad ja oskavad, aga võivad jääda arvutis hätta

Eesti täiskasvanutel on tänu haridussüsteemile hea lugemisoskus ja matemaatiline kirjaoskus, samuti jätkuv valmisolek õppida, rõhutati tänasel täiskasvanute oskuste konverentsil Tartus.

Kõrgem haridus ja paremad oskused võimaldavad saada Eestis parema töökoha ja kõrgema palga. Meil on 24 riigi võrdluses kõige rohkem inimesi, kes tunnevad, et on oma töö jaoks üleharitud, näiteks veerand bakalaureusekraadiga ja üle poole magistrikraadiga täiskasvanutest arvab, et oma tööks pole nii kõrget haridust vaja. Töötajad, kelle haridus vastab tehtavale tööle, on oma tööga rohkem rahul.

Iga kümnes Eesti täiskasvanu ei ole kunagi arvutit kasutanud, 40% teeb seda väga vähe

Eesti noored on arvutikasutussageduse pingeridade tipus, kuid juba 35aastased ja vanemad on rivi lõpus. Hea või väga hea probleemilahendusoskus tehnoloogiarikkas keskkonnas on vaid igal neljandal Eesti täiskasvanul. Võimalustest, mida arvuti kasutamine pakub, saavad vähem osa eakamad, muukeelsed, vähem haritud ja lihtsamatel ametikohtadel töötavad inimesed.

Eestis on kodune ja muu vabaaja arvutikasutus aktiivsem ning mitmekesisem kui töine kasutus. Seega meie töökohad ei arene samas tempos nagu üldised arvuti vahendusel pakutavad teenused ja võimalused. Kolmandik Eesti hõivatutest ei vaja tööl arvutit, seda on üle kahe korra enam kui Põhjamaades. Kõrgel tasemel arvutikasutusoskust eeldab vaid 5% töökohtadest, kuid samas on tööturule sisenemas uus, väga heade oskustega põlvkond. Selleks, et nad leiaksid oma oskustele sobiva töö ja meie töö tervikuna oleks produktiivsem, siis peaks Eestis olema viiendiku võrra enam arvutikasutust vajavaid töökohti.

Muutuma peab nii töö kui töötaja

Keskhariduse järgse kutseharidusega inimesed teenivad keskmiselt küll rohkem kui põhiharidusega inimesed, ent üldkeskhariduse omandanutega võrreldes palgaerinevust ei ilmne. Samuti ei erine omavahel madala ja kõrge oskuste tasemega keskhariduse järgse kutseharidusega inimeste palgad. Üheks põhjuseks võivad olla liiga lihtsad tööd. Heade kutseoskuste eest tuleb rohkem maksta.

Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC mõõtis 24 riigis 16–65aastaste inimeste funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas.

Uuringust PIAAC täpsemalt www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/piaac

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium, 11.06.2015

Foto ja video: Haridus- ja Teadusministeerium

Seotud uudised

Pilkupüüdvad illustratsioonid võivad õppimist häirida

10. juuni 2013

Säravad pildid on toredad. Paraku selgub aga Ohio ülikooli teadlaste hiljutisest uuringust, et raamatutes kasutatavad säravad pildid võivad teinekord teha õppimisprotsessi lapsele sootuks keerulisemaks. Uuringus osalenud 6-8 aastased…

Tere tulemast, Eesti Teadusagentuur SA!

9. november 2012

Eesti Teadusagentuur korraldab koostöös mitmete heade partneritega iga-aastaselt noorte leiutajate konkursse, õpilaste ja üliõpilaste teadustööde ning kasvatusteaduslike tööde riiklikke konkursse ning annab välja teaduse populariseerimise auhinda. Õpilaste Teadusliku…