Pärimuskultuuri giidikool Eesti Rahva Muuseumis

IMG_4719.JPG

Kool muuseumis ja muuseum koolis. Kuivõrd see sõnamäng muuseumite ja koolide igapäevaelus järjepidevat ja tähenduslikku rolli mängib? Kultuuripärandi aasta andis vastusevõimaluse 21 koolile, 25 õpilasele ning pea 25 kohalikule muuseumile.

Pärandiaastal väljakuulutatud projektikonkurss võimaldas Eesti Rahva Muuseumil alustada ammuse unistusega, noorte giidide koolitamisega, sihtrühmaks põhikooli vanema astme õpilased üle Eesti (Mõniste, Alatskivi, Võru, Tartu, Viljandi, Virtsu, Orissaare, Tallinn, Hanila, Puurmani jm).

Teema-aasta üheks eesmärgiks on ärgitada inimesi märkama pärandit enda ümber. Samuti on oluline, et oskame seda väärtustada ning edasi anda. Sellega on giidikooli mõte ja tegemised lühidalt kokku võetud. Mõneti lähtusime otseselt pärimuskultuuri aasta juhtlausest „Pärijata pole pärandit“ ning koondasime paigaloo ja ajaloohuvilisi õpilasi ERMi andmaks neile esmased teadmised ja kogemused informatsiooni leidmise, mõtestamise ja edastamise kohta.

Pärimuskultuuri giidikoolis toimus kolm õppepäeva ja kolm iseseisva töö sessiooni. Keskendusime praktilisele tegevusele, iseseisva uurimise ning avaliku esinemise oskuste ja eneseväljenduse arendamisele, kohapärimusega tutvumisele ning selle tutvustamisele. E-õppe ja iseseisvate uurimisülesannete kaudu arenes õpilaste iseseisva töö tegemise võime, ühised õppepäevad õpetasid töötama meeskonnas, arendasid sotsiaalseid ja koostööoskusi. Õpilasted said uurida süvendatult oma kodukohaga seotud lugusid, esemeid, fotosid, samuti tutvuda pärandit uurivate teaduste ja teadlastega.

Üks eesmärkidest oli ka kontaktide tugevdamine ja koostöö parandamine kohalike koolide ja mäluasutuste vahel. Sellele on aidanud kaasa ERMi omakultuuride osakond, kes koordineeris suhtlust muuseumidega. Giidikooli praktiline väljund, suvine giidituuride läbiviimine toimus reeglina just kohalike mäluasutuste juures ja juhendamisel. Seega suur osa giidikooli õnnestumises lasus ERMi koostööpartnerite õlul. Heaks koostööpartneriks on Tartu ülikooli teaduskool, kel mitmekülgsed kogemused koolivälise ja e-õppe vallas ning iseseisval tööl põhinevate ainekursuste korraldamisel. Samuti on teaduskoolil lai koostöövõrgustik koolidega üle Eesti. Teaduskool võimaldas e-õppekeskkonna Moodle´i kasutamise ning pakkus edukaile kursuse läbijaile ÕISis registreerumise läbi tulevikuks tallele kolm ainepunkti. Giidikool sai teoks tänu Rahvakultuuri keskuse kultuuripärandiaasta projektitoetusele, mis võimaldas õpilastele tasuta koolituse, toidu ja transpordi giidikooli.

Giidikooli õpilastega peaaegu aastaringselt koostööd teinuna saime küllap heita pilgu kooliõpetajate igapäevaellu. Laekuvad kodutööd andsid aimu osalejate ponnistustest teha tutvust kirjatöö vormistamise reeglitega. Kuigi andsime selleks soovitused ja vahendid, ei võtnud me endale eesmärgiks ise kõiki 25 juhendatavat ja nende referaate parandama hakata. Meie lootus oli, et koolis märgatakse giidikooli tegemisi kui potentsiaalset loov- või uurimustööde tegemise võimalust ning lisaks kohalikule muuseumile saavad õpilased sisulistes ja vormistuslikes küsimustes abiks ka aineõpetaja. Giidikooli käik näitas, et see ootus tulnuks meil koolidele ja õpilastele selgemini vahendada, kuna tunnistuste jagamise ajaks selgus, et vastavat võimalust polnud reeglina kasutatud ja õpilased tegid giidikooli töid lisatööna.

Väljatöötatud õppekava ja pärandiaasta giidikoolist saadud kogemused võimaldavad jätkata järgmiste huviliste koolitamist. ERMi Sõprade Selts on võtnud oma hoiule gümnaasiumiastme giidikooli õpilaste kooliraha, mis koguti Tartus 18. aprillil 2013 muinsuskaitsepäevade 25. aastapäeva pidustuste raames rahvakunsti heategevusoksjonil. Gümnaasiumiastmes võeti selge suund siduda õpilaste pingutused ka reaalselt koolieluga. Õppetöö jooksul teevad õpilased koostöös kooli poolse juhendajaga ettevalmistusi giidituuride läbiviimiseks, mis soovi korral lõpeb gümnaasiumi praktilise töö kaitsmisega. Lisaks saavad lõpetajad tulevikuks kaasa ka TÜ teaduskooli tunnistuse ja kolm ainepunkti. Põhikooli pilootprojektist erinevalt seekord transpordikulusid ette ei nähta. Samamoodi keskendutakse gümnaasiumiastme giidikoolis eelkõige õpilaste kooli ja sealse lähiümbruse või ka näiteks kooli õppesuuna ajaloole. Sellise lähenemisnurga pakkusid välja õpetajad, koolitamaks õpilasi oma koolilugu huvilistele ja külastajatele esitama. Koostöö Tartu linna ning Tartu kutseliste giididega annab seegi kord õpilastele võimaluse edaspidi ka „päris“ giidina proovi teha.

IMG_4595.JPG

Lisainformatsiooni pärimuskultuuri giidikooli juba toimunud põhikooli programmist saab meie kodulehelt ning jätkukursusest gümnaasiumile siit

Loo autor on ERMi giid-muuseumipedagoog Ave Kikas. Fotod giidikoolist on samuti Ave Kikaselt.

Allikas: Koolielu.ee avaldaja Madli Leikop

Seotud uudised

Riik soovib edendada rahva finantskirjaoskust

11. December 2013

Rahandusministeerium ja haridusministeerium tutvustasid 10. detsembril Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi rakenduskava. Rahandusministeerium plaanib lastele ja kooliealistele jagada infolehti, korraldada õpetajakoolitusi ning teha koolides seminare ja avalikke loenguid,…

Tere tulemast, Eesti Rahva Muuseum!

7. June 2013

Eesti Rahva Muuseum korraldab erinevaid konkursse, näituseid ja üritusi, millest ka noored on oodatud osa võtma. Muuseum soovib panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja harimisse, et noored saaksid…

Tere tulemast, Rahva Raamat AS!

5. June 2012

Rahva Raamat toetas Koolimeedia kaheteistkümnendat konkurssi, kus osales 29 koolilehte, 6 KooliTV-d, 5 blogi ja 4 raadiot 39st koolist üle Eesti. Rahva Raamat aitas auhinnad välja panna ka…